תפריט
Search
Close this search box.
חיפוש
דברו איתנו

תנאי שימוש באתר האינטרנט של עולם המים

השימוש במידע המופיע באתר "עולם המים של אורי סלע" (להלן: "החברה") מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו:

 • כל הזכויות במידע המופיע באתר (להלן – "המידע") לרבות זכויות יוצרים וכל קניין רוחני אחר שייכים במלואם לחברה. כמו כן, כל הזכויות באופן הביטוי, העיבוד, האחסנה והפצת המידע שייכים במלואם לחברה.
 • המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.
 • אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה אינה אחראית לליקוי, טעות או שגיאה או אי דיוק במידע וכי אינה מתחייבת כי המידע יהיה מעודכן תמיד.
 • המשתמש פוטר בזה את החברה מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שימוש במידע.
 • המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהמשתמש הפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש.
 • הקישורים לאתרים אחרים מתוך אתר החברה נועדו לנוחיותך בלבד. אין החברה אחריות לתוכנם של האתרים הללו. הכניסה לאתרים אלו והשימוש במידע המופיע בהם הינו באחריות המשתמש בלבד.
 • לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לשימוש באתר. על השימוש באתר ועל כל עניין ומחלוקת הנוגעים לשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 • אני מסכים/ה כי עולם המים או מי מטעמה/ו, יפנו אלי בפנייה שיווקית, לרבות באמצעות שיחה ו/או בתכתובת אלקטרונית למספר שהוזן על ידי לעיל. ידוע לי והובהר לי, כי אין בהסכמתי לפנייה שיווקית כאמור כדי להעיד על הסכמתי לביצוע עסקה כלשהי ביני לבין עולם המים והסכמתי זו היא רק בנוגע לפנייה שיווקית כאמור. הסכמתי זו ניתנת לתקופה של שנה, אך ידוע לי כי אני רשאי/ת לחזור בי מהסכמתי עוד קודם לכן וזאת על ידי הודעת ביטול שאתן לעסק.

 

תנאי השתתפות במשחה היאכטות

תנאי השתתפות בפעילות עולם המים, הבריאות והספורט (ע"ר)

הצהרה:

אני מתחייב ומאשר בזאת כלהלן:

 1. אני מעוניין להשתתף באירועים ופעילויות המאורגנות ע"י עמותת עולם המים, הבריאות והספורט (להלן: "עולם המים"). ידוע לי כי מדובר בפעילויות ספורט לרבות – שחיה בבריכה ובים הפתוח (להלן: "הפעילות"). ידוע לי כי הפעילויות מלוות על-ידי מדריכי שחיה ומצילים מוסמכים.
 2. השתתפותי בפעילויות היא על אחריותי האישית ו/או על אחריות אישית של האפוטרופוס האחראי עלי. חתימתי מטה ו/או חתימת האפוטרופוס שלי מהווים הסכמה מלאה לכל האמור במסמך אישור זה.
 3. אני מצהיר כי אני לוקח אחריות אישית מלאה על כל פגיעה או נזק שיגרמו לי ו/או שאגרום לאחר במהלך הפעילות, לרבות כל נזק, גניבה, אובדן או פגיעה שיגרמו לרכושי ו/או לרכושו של אחר המצוי ברשותי במהלך, תוך כדי ועקב הפעילות, מכל סיבה שהיא, ואני מצהיר כי אין לי כל תביעה או זכות כנגד עולם המים ו/או מי מטעמה בגין פגיעה ו/או נזק כאמור.
 4. אני מצהיר כי ככל הידוע לי מצב בריאותי מאפשר השתתפות בפעילות מסוג זה וכי אני לוקח אחריות אישית מלאה על כל החמרה במצב בריאותי הנגרם במישרין או בעקיפין מהשתתפותי בפעילות.
 5. במהלך הפעילות, הגעתי לאזור הפעילות וחזרתי הם על אחריותי, וכן גם כל צרכי האוכל, המשקה, השהות, והביגוד.

אני מצהיר כי כל האמור לעיל תקף בכל פעילות המאורגנת ע"י עולם המים.

מוכנים לקפוץ למים?
Ready to jump into the water?

07.08.22

לקוחות יקרים

ביום ראשון תשעה באב כל המרכזים של עולם המים פתוחים כרגיל למעט סניף קריית אונו – עירונית שיהיה סגור.

הסניף בבית נועם בקריית אונו בריכה טיפולית
פתוח כרגיל.